Segmentni stubovi
Dvosegmentni čelični stubovi

DVOSEGMENTNI ČELIČNI STUBOVI objedinjuju grupaciju funkcionalnih stubnih nosča, visine od 3,0 do 6,0 m., izvedenih od različitih čeličnih cevi kružnog preseka, raspoređenih u vidu stabla i postamenta, međusobno usaglašenih dimenzija u skladu sa konstruktivnim i estetskim zahtevima. Postament stuba se izrađuje sa otvorom, dimenzije 300x100 mm, za smeštanje RP ploče, osigurača i vijka za uzemljenje i oprema odgovarajućim poklopcem sa nerđajućim vijcima.
Bazna čelična ploča, dimenzija 300x300 mm. radi se sa otvorima za odgovarajuće ankere, a po potrebi, i sa dodatnim rebrima za ojačanje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL – karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.
 


Montaža stubova vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.
 


H stuba A B ∅d M L h b c
3 m 250 200 20 M16 480 700 600 50
3,5 m 250 200 20 M16 480 700 600 50
4 m 300 215 20 M16 480 800 600 50
4,5 m 300 215 20 M16 630 800 600 50
5 m 300 215 20 M16 630 800 600 50
5,5 m 300 215 20 M16 630 800 600 50
6 m 300 215 20 M16 630 800 600 50