Ograde
Ograda STEP

Ograda STEP izrađuje se od samonosećih stubića, tip BGU-Č, visine 1,0 m i dekorativne ispune sa geometrijskim prepletom unutar nosećeg rama, izvedene od čeličnih kvadratnih i kružnih cevi. Fiksiranje stubića u betonski temelj vrši se preko utapajućeg dela čelične cevi sa ojačanjima, dok se platna montiraju pomoću bočno postavljenih distancera.
Pri naružbi neophodno je navesti tačan broj stubova i polja ili dužinu na kojoj se kontinuirano postavlja ograda.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.

 


Montaža

Montaža nosećeg stubića ograde vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 76,1 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić ograde postavlja u nestandardnim uslovima ili uz izmenjenen karakter pripadajuće ispune, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.