Dekorativni stubovi
BOLERO

Stub BOLERO predstavlja jedan nov, moderan i provokativan dizajnerski izraz koji na dinamičan način svojom pokrenutom formom u prostor uvodi, gotovo, skulpturalni koncept dekorativnog, rasvetnog stuba, uspostavljajuči otvoren dijalog sa neposrednim okruženjem. Osnovni koncept, sačinjen od centralne čelične cevi i para povijenih vertikala na koje se nadovezuju lučno izvijeni konzolni ogranci, daje mogućnost varijantnih rešenja sa dimenzionalnim izmenama i razvijanjem nosećih kraka u simetričnom ili smaknutom poretku.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub je prvenstveno namenjen za svetiljke iz kategorije javne namene.
 

BOLERO 1 je izrađen u kombinaciji kružne čelične ploče, centralne čelične cevi sa baznim ojačanjima i povijenog vertikalnog nosača od kružne cevi manjeg preseka, završenog lučnim konzolnim ogrankom.
BOLERO 2 je izrađen u kombinaciji čelične kružne ploče, centralne čelične cevi sa baznim ojačanjima i para povijenih, smaknuto postavljenih, vertikalnih nosača od kružnih cevi manjeg preseka, završenih lučnim konzolnim ograncima.
BOLERO 3 je izrađen u kombinaciji čelične kružne ploče, centralne čelične cevi sa baznim ojačanjima i para simetrično povijenih vertikalnih nosača od kružnih cevi manjeg preseka, završenih lučnim konzolnim ograncima.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.