Ograde
Ograda MONOLIT

Ograda MONOLIT je moderno koncipiran element urbane opreme sačinjen u kombinaciji samonosećeg stubića, tip MONOLIT visine 1,0m i ispune od para horizontalno postavljenih čeličnih kutijastih profila.  Fiksiranje stubića u betonski temelj vrši se pomoću tzv. anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene čipke od betonskog gvožđa.
Pri naružbi neophodno je navesti tačan broj stubova i polja ili dužinu na kojoj se kontinuirano postavlja ograda.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža nosećeg stubića ograde vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stubića, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa odgovarajućim navrtkama.
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.