Baštenski stubići
BAŠTENSKI STUBIĆ

BAŠTENSKI CEVNI STUBIĆI objedinjuju čitavu skalu različitih čeličnih nosača kružnog preseka, razvijenih do visine od 1,5 m, sa adekvatnom baznom pločom i ankerima, kao i sa ili bez dodatnih dekorativnih rozetni od duboko vučenog metala, čije završno oblikovno rešenje proističe iz konkretne kombinacije sa izabranim tipom svetiljke i aktuelnim zahtevima.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

BAŠTENSKI STUBIĆ 1 je izrađen od kružne čelične cevi, preporučene visine, odgovarajuće bazne ploče i dekorativne rozetne izrađene tehnikom dubokog izvlačenja metala.
BAŠTENSKI STUBIĆ 2 je izrađen od kružne čelične cevi, preporučene visine, odgovarajuće bazne ploče i dekorativne rozetne izrađene tehnikom dubokog izvlačenja metala.
BAŠTENSKI STUBIĆ 3 je izrađen kao dvosegmentni čelični stub od različitih cevi kružnog preseka, sa odgovarajućom baznom pločom i dekorativnim rozetnama izrađenim tehnikom dubokog izvlačenja metala.

Montaža baštenskih stubića vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se preko odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
do 0,8 m 115 85 14 M10 385 500 300 40
do 1,3 m 150 120 14 M10 485 600 300 40
do 1,5 m 210 160 16 M12 485 600 400 40