Dekorativni stubovi
IBIS

Stub IBIS se svrstava među nosače modernog dizajnerskog izraza, dinamično pokrenutog volumena i varijacijski raznolikih rešenja, što ga čini podesnim pri osvetljenju saobraćajnica različitih kategorija, kao i savremenih prostornih celina najraznovrsnije namene. Stub je u potpunosti sačinjen od čeličnih profila, sa posebnim akcentom na lučno povijenim kracima i konzolama koje se mogu razvijati u simetričnom ili smaknutom odnosu, nudeći time i u oblikovnom i u funkcionalnom smislu potpuno nove sklopove.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub je prvenstveno namenjen za svetiljke iz kategorije javne namene.

IBIS 1 je izrađen u kombinaciji centralne čelične cevi sa kružnom baznom pločom i parom povijenih vertikalnih nosača završenih lučnim konzolama međusobno postavljenih u smaknutom poretku.
IBIS 2 je izrađen u kombinaciji centralne čelične cevi sa kružnom baznom pločom i parom simetrično postavljenih povijenih vertikalnih nosača završenih lučnim konzolama.
IBIS 3 je izrađen u kombinaciji kružne čelične ploče, centralne čelične cevi sa baznim ojačanjima i tri povijena čelična nosača od kružnih cevi, završenih lučnim konzolama.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po jednom ili dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.