Lire i nosači
LIRA LUČNA

LIRA LUČNA predstavlja funkcionalni tip nosača, sačinjen od centralne čelične cevi i povijenih, blago zakošenih kraka, međusobno povezanih u stabilan konstruktivni sklop, prvenstveno namenjen za potrebe javne rasvete i odgovarajuće stubove većih visina. Svojom fleksibilnom mogućnošću za promenom dimenzija, profila i stepena zakošenja, uspešno zadovoljava sve konkretne zahteve.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije lire kao jednokrake ili dvokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.