Dekorativni stubovi
LOLA

Stub LOLA, zajedno sa prikazanim varijantama, predstavlja koncept moderno dizajniranog dekorativnog stuba, sačinjenog od livenog postamenta zarubljene kupaste forme i para lučno povijenih čeličnih kraka, iste ili nejednake dužine, međusobno povezanih centralnom cevi propuštenom do bazne ploče. Uravnoteženim odnosom između masivnog postamenta i slobodno razvijenih vertikala, stub na elegantan način unosi element pokreta i permanentne promenljivosti u izabran prostor, svojstvenih pulsu savremenog života.
.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub je prvenstveno namenjen za svetiljku, tip ORION - S2 i seriju M-YHA.

LOLA 1 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta, centralne čelične cevi i para simetrično povijenih vertikalnih cevnih nosača, međusobno usklađenih za visinu stuba od 4 000 - 5 000 mm.
LOLA 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta, centralne čelične cevi i para povijenih, smaknuto postavljenih cevnih nosača, međusobno usklađenih za visinu stuba od 4 000 - 6 500 mm.
LOLA 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta, centralne čelične cevi i para simetrično povijenih cevnih nosača, međusobno usklađenih za uvećane radijuse kraka i visinu stuba od 4 000 - 6 500 mm.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke, od kojih je gornja sa ukrasnom glavom.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.