Barikadni stubići
Barikadni stubić BGK

Barikadni stubić BGK, namenjen za regulaciju urbanih zona izdiferenciranih prema specifičnoj nameni i režimu korišćenja, u potpunosti je izveden kao odlivak od aluminijumske legure, oblikovno prepoznatljive, klasične forme koja uspešno korespondira u širokom spektru stilski raznolikih ambijenata.
Po zahtevu, stubići mogu biti dodatno opremljeni lancima, odgovarjuće dužine i preseka.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 76,1 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.