Rasvetni stubovi
MOONLIGHT

Dekorativni rasvetni stub MOONLIGHT predstavlja moderno koncipirano rasvetno telo, ukupne visine 0,7-3,0m, sa LED svetlosnim izvorom snage 24W, visokih svetlotehničkih karakteristika, prvenstveno namenjeno osvetljenju gradskih trgova, platoa, prilaznih komunikacija, parkovskih površina i parternih zona oko objekata različite namene. Radi se u varijanti od čeličnih ili aluminijumskih elemenata. Osnov sklopa čini cilindrično stablo, prečnika 159 (160)mm, sa ili bez bazne ploče, protektor od providnog klirita, optički blok i dekorativan poklopac, modelovan u dve varijante. Optički blok (IP65) obuhvata modularnu LED pločicu i hladnjak, sa Al prstenovima i nosačima u ulozi difuzora. Elektronsko napajanje, kod nižih svetiljki, postavljeno je na posebnom nosaču fiksiranom za baznu ploču, dok se kod stubova visine od 2,3 do 3,0m postavlja u okviru otvora, zajedno sa priključnom pločom i FRA osiguračima.

Završna zaštita radi se "epoxi prajmer"-om i finalno farba u izabranom tonu po RAL karti.

MOONLIGHT 1 radi se od čeličnih, alternativno Al elemenata. Osnov sklopa čini cilindrično telo prečnika 159 (160)mm, odgovarajuća svetiljka i poklopac, u odnosu na čije oblikovno rešenje se formiraju podvarijante označene sa 1/a i 1/b. Ukupna visina rasvetnih stubova u ovoj grupaciji kreće se od 0,7-1,2m.
MOONLIGHT 2 radi se od čeličnih, alternativno Al elemenata. Osnov sklopa čini cilindrično telo prečnika 159 (160)mm, odgovarajuća svetiljka i poklopac, u odnosu na čije oblikovno rešenje se formiraju podvarijante označene sa 2/a i 2/b. Ukupna visina rasvetnih stubova u ovoj grupaciji kreće se od 1,2-2,3m.
MOONLIGHT 3 radi se od čeličnih, alternativno Al elemenata. Osnov sklopa čini cilindrično telo prečnika 159 (160)mm, bazna ploča prečnika 350mm, odgovarajuća svetiljka i poklopac, u odnosu na čije oblikovno rešenje se formiraju podvarijante označene sa 3/a i 3/b. Ukupna visina rasvetnih stubova u ovoj grupaciji kreće se od 2,3-3,0m.

Montaža stuba vrši se na prethodno pripremljen bet. temelj pomoću tzv. "anker korpe" sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane čelične šipke, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Za manje visine od 0,7-2,3m prvo se montiraju ankeri, preko njih čel. bazna ploča sa pripadajućim elementima, nosačem i napajanjem, izvrši povezivanje sa napojnim kablom i na kraju postavlja rasvetni stub koji se priteže sa 3 (tri) vijka M6 u donjoj zoni. Osim montaže pomoću ankera ovi stubovi se mogu montirati i pomoću utapajuće čel. cevi sa ojačanjima postavljene sa donje strane unutrašnje bazne ploče, zavisno od zahteva i uslova na terenu. Kod rasvetnih stubova visine od 2,3-3,0m radi se spoljna bazna ploča i montaža se vrši preko ankera M16x480mm a pritezanje se sprovodi navrtkama M16.
Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene pojedinih elemenata i prateće opreme, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.
 


H stuba A B ∅d M L h b c
0,7-1,2m 159 (160) 92 16 M12 385 600 400 30
1,2-2,3m 159 (160) 92 16 M12 485 600 400 30
2,3-3,0m 159 (160) 260 20 M16 480 800 500 40