Klupe
Klupa TRAČ 3

Klupa TRAČ 3 donosi originalno i intrigantno rešenje dvostrane parkovske klupe sa drvenim sedištima i naslonima dizajniranim u slobodnoj, blago pokrenutoj formi, dok su pripadajući konstruktivni elementi čeličnog sklopa projektovani u duhu funkcionalne jednostavnosti koja dodatno podcrtava eksponirane detalje.
Klupa se fiksira za betonske temelje preko odgovarajućih anker korpi od povijenih i međusobno povezanih čeličnih šipki.
Svi nadzemni metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi od čamove građe impregniraju i lakiraju u željenom tonu.


Montaža

Montaža klupe se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću para odgovarajućih anker korpi sačinjenih od po 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje klupe, odnosno njenih baznih stopa, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.