Žardinjere
Nosač BOTANIKA

Nosač BOTANIKA 1 u potpunosti je izrađen od različitih kutijastih čeličnih profila, kvadratne bazne ploče i jednostrano postavljene konzole, sa preporučenom visinom do 4,5 m.
Nosač BOTANIKA 2 u potpunosti je izrađen od različitih kutijastih čeličnih profila, kvadratne bazne ploče i para povijenih konzola, postavljenih u ravni ili smaknutom poretku, za vieći ili nasadni tip žardinjere. Preporučena visina stuba je do 4,5 m.
Nosač BOTANIKA 3 u potpunosti je izrađen od različitih kutijastih čeličnih profila, kvadratne bazne ploče i para povijenih konzola, postavljenih u ravni ili smaknutom poretku, sa položajem adekvatnim za montažu visećeg tipa žardinjera. Preporučena visina stuba je do 4,5 m.

Stubni nosač žardinjera BOTANIKA predstavlja interesantan urbani element, konstruisan kao čelični sklop od različitih kutijastih profila, međusobno kombinovanih na nov i elegantan način, sa naglaskom na vertikalnosti, dok likovnu raznolikost ostvaruju lučno povijene konzole. Fleksibilnim vezama ostvarena je mogućnost varijantnih rešenja pri montaži konzola, posebno efektnih kad se primenjuju u paru, bilo postavljenih u ravni ili smaknutom poretku, u istom ili zaokrenutom položaju, što inicira i različite pozicije žardinjera, a time i dinamično koncipiranje prostornog ambijenta.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.


Montaža

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.