Lire i nosači
NOSAČ PROJEKTORA

NOSAČ PROJEKTORA je funkcionalni konstruktivni sklop sačinjen od čeličnih cevi kružnog preseka i odgovarajućih horizontalnih prečki od flaha preko kojih se na racionalan način obezbeđuje montaža, prvenstveno, projektora različitih tipova.
U zavisnosti od vrste i broja projektora, varijantna rešenja uključuju brojne kombinacije sa direktnim fiksiranjem, preko dva, tri ili većeg broja vertikalnih kraka, uz odgovarajuće pozicioniranje prečki i dimenzionalno usklađivanje, shodno konkretnim zahtevima.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.