Vertikalna zaštita stabala
Vertikalna zaštita stabala KLASIK

Vertikalna zaštita stabala KLASIK izrađuje se u kombinaciji povijenih i ravnomerno raspoređenih čel. flahova, međusobno povezanih obručima kvadratne osnove. Sklop se satoji iz dva segmenta čime je omogućeno jednostavno postavljanje oko stabla. Vertikalna zaštita se radi kao samonoseća konstrukcija, gabaritnih dim. 480x480x1360mm ili u sklopu sa odgovarajućom, istoimenom horizontalnom zaštitom, gabaritnioh dim. 464x464x1360mm. U odnosu na izabrani tip vertikalne zaštite prilagođena je i veza sa podlogom, te je pri potrebno navesti izabranu varijantu.
Završna obrada vrši se dvostrukim nanosom "epoxi prajmer"-a i finalno farba u izabranom tonu po RAL-karti. Postupak toplog cinkovanja sprovodi se po zahtevu.


Montaža

Montaža samonoseće verikalne zaštite vrši se na licu mesta, povezivanjem dva segmenta u zatvoreni sklop, ravnomerno postavljen oko stabla. Pritezanje se vrši pomoću vijaka i navrtki M8 unutar obruča. Fiksiranje se sprovodi pobijanjem konstrukcije u zemlju preko 4 prepuštene i zašiljene šipke u uglovima rama.
Varijanta vertikalne zaštite u kombinaciji sa pripadajućim horizontalnim zaštitnim elementima, tip KLASIK, montira se po postavljanju i fiksiranju horizontalnog sklopa oko stabla. Potom se postavljaju i vertikalni segmenti tako da svojim ramom u podnožju nalegnu preko ploča. Međusobno povezivanje vertikalnih segmenata vrši sa na već opisan način, dok se fiksiranje za horizontalne ploče sprovodi vijcima M8.