Rasvetni stubovi
ORION

Rasvetni stub ORION predstavlja celovit konstruktivni sklop sačinjen od cilindričnog čeličnog stuba, odgovarajuće konzole i svetiljke, tip ORION S2 sa konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorom. Kandelaber se proizvodi u tri varijantna rešenja, u kombinaciji sa jednom ili dve svetiljke. Preporučuje se za osvetljenje saobraćajnica niže kategorije, zona mirujućeg saobraćaja, stambeno-poslovnih celina i urbane prostore različite namene, trgova i parkovskih površina.
Svetiljka, tip ORION S2, u formi kalote, gabaritnih dimenzija 556x205mm, snage od 70-150W za natrijumovu i metalhalogenu sijalicu, odnosno 38-150W za LED izvor, izrađuje se sa kućištem od Al legure, poklopcem modelovanim tehnikom dubokog izvlačenja Al lima, protektorom od kaljenog stakla i odgovarajućim optičkim blokom, shodno izabranom svetlosnom izvoru. Više detalja o svetiljci dostupno je u odeljku svetiljke/ javno osvetljenje.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom u dva nanosa i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.

ORION 1, preporučene visine od 4,0-6,0m, izrađuje se od čel. stuba kružne osnove i demontažnog sklopa sa cilindričnim nosačem zasečenim na vrhu na kome je fiksirana konzola od čel. kutijastih profila i svetiljka, tip ORION S2.
ORION 2, preporučene visine od 4,0-6,0m, izrađuje se od čel. stuba kružne osnove i demontažnog sklopa sa cilindričnim nosačem zasečenim na vrhu na kome je fiksirana konzola od čel. kutijastih profila za prihvat dve svetiljke, tip ORION S2.
ORION 3, preporučene visine od 4,0-6,0m, izrađuje se od čel. stuba kružne osnove i demontažnog sklopa sačinjenog od centralnog nosača i dve konzole od čel. kutijastih profila za prihvat dve, simetrično raspoređene, svetiljke, tip ORION S2.

Montaža stuba se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj pomoću tzv. "anker korpe" sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno, njegove bazne ploče i pripadajućih ankera ostvaruje se odgovarajućim navrtkama.

Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene pojedinih elemenata i prateće opreme, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
4m 350 260 20 M16 630 800 600 40
5m 400 303 22 M18 630 800 600 45
6m 400 303 22 M18 630 800 600 45